Integritetspolicy för personuppgifter

Syfte

Syftet med integritetspolicyn är att berätta hur dina personuppgifter behandlas samt vad de används till.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, som till exempel ditt namn, din e-post adress och liknande.

DÄRFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig. Det eftersträvas att inte fråga efter fler uppgifter än vad som behövs.

NÄR BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter behandlas antingen när det finns laglig grund för detta eller när ett samtycke har getts. De personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig enligt köpeavtalet samlas in. Du ger oss ditt samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Här följer några exempel på personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Köpinformation (vilken tjänst som har beställts)
 • -etalningshistorik och information

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Konakta oss för att utöva dina rättigheter.

 • Rätt till registerutdrag. Detta innebär att du får tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig.
 • Rätt att dra tillbaka medgivande. Detta innebär att du alltid har rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett till oss.
 • Rätt till radering. Detta innebär att du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.
 • Du har rätt att inge klagomål. Detta innebär att du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
 • Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

HUR FÅR VI TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

SÅ HÄR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vi behöver för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att vi ska uppfylla lagar och regler, t.ex. bokföringslagen. Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.

Exempel på lagringsperioder:
Vid köp på webbplatsen
Sju (7) år plus innevarande år, detta för att uppfylla bokföringslagen.
Vid kundserviceärenden
Tre (3) månader efter att kundservice-ärendet har avslutats.
Vid rekryteringsprocesser
Uppgifterna behålls tills rekryteringsprocessen är avslutad.
Vid marknadsföringsaktiviteter
Uppgifterna behålls tills du drar tillbaka ditt samtycke.

VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Vi arbetar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter i andra fall än de som anges i denna policy. Vi använder oss bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet.

NÄR LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

För att erbjuda våra tjänster kan det vara nödvändigt att dela dina personuppgifter med andra företag. I dessa fall har vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal, detta innebär att det dessa företag behandlar uppgifterna för vår räkning och i enligt med våra instruktioner. Exempel på personuppgiftsbiträden kan vara betallösningar, IT-tjänster och marknadsföring.
Vi kan också komma att dela personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att inte vi styr kring hur informationen ska behandlas av företaget. Exempel på självständigt personuppgiftsansvariga kan vara statliga myndigheter (t.ex. skatteverket), fraktbolag och bolag som jobbar med olika betallösningar.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Så långt det är möjligt försöker vi alltid se till att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vanntech AB (org. nr. 559297-9172) med adress Tallkrogsvägen 91 lgh1205, 122 60 Enskede, är personuppgiftsansvarig, detta innebär bl.a. att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas samt att dina rättigheter tas tillvara.